คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)?ทำสเปรย์แอลกอฮอล์

13 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR)? โดย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฯ

16-10-62
งานประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ และประกวดแข่งขัน "Design Thinking" ระดับนานาชาติ

ในวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ นายธนสิทธิ์ พรรณวัฒ และ นายธยกฤต ช้างสาร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ดร. จักรินทร์ ศรวิไล เป็นผู้ดูแล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ฯ

15-10-62
การถอดบทเรียนเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563: คณะเภสัชศาสตร์ โดยตัวแทนคณาจารย์ ได้แก่ ดร.เภสัชกรหญิง อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ เภสัชกรหญิง สุดารัตน์ แพงไตร พร้อมด้วยนิสิตสาขาบริบาลเภสัชกรรม ได้ดำเนินโครงการ การถอดบทเรียนเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ ฯ

16-10-62
การลงพื้นที่ของ "คณะที่ปรึกษาภายใต้โครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)"

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษาภายนอก โดย ผศ.วิศาล มหาสิทธิทธิวัฒน์ และคณะฯ เจ้าหน้าที่ สป.อว. และที่ปรึกษาภายใน ฯ

15-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 12

เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา โดย อธิการมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้การต้อนรับ ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ สรนิต ศีลธรรม ประธานในพิธีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ฯ

13-10-62
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคล 47 ปี"วันแห่งการให้ ปีที่ 8"

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต และผู้บริหาร ถวายมุทิตาสักการะในโอกาสอายุวัฒนมงคล 47 ปี"วันแห่งการให้ ปีที่ 8" ฯ

11-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 25 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 สำหรับโครงการนักเรียนเรียนดีและโครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 ฯ

16-10-62
ทำบุญ ใส่บาตร รับฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563

24 มกราคม 2563: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมทำบุญ ใส่บาตร รับฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2563 ฯ

11-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

3 มกราคม 2563: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ฯ

16-10-62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

15 มกราคม 2563 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ฯ

11-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมนิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ

3 มกราคม 2563: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) ฯ

16-10-62
ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์เข้าเยี่ยมชม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพุธ ที่ 22 มกราคม 2563 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าเยี่ยมชม คณะศิลปศาสตร์ ฯ

15-10-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

18 ม.ค. 2563: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ

13-10-62
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

15 มกราคม 2563 :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสา ในโอกาสการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ฯ

11-10-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณี ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

9 มกราคม 2563 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณี ตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง โดยใช้ขบวนทางเรือที่สวยงามอลังการ ภายใต้งาน "กว๊านพะเยาสายน้ำแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง" ฯ

16-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา

8 มกราคม 2563: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจรมหาวิทยาลัยพะเยา กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชน-เกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ ฯ

16-10-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่30 "มรกตไอยราเกมส์"

3 มกราคม 2563 : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่30 "มรกตไอยราเกมส์" ฯ

15-10-62
พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3

14 ธันวาคม 2562 : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ 3 ฯ

13-10-62
สำนักงานคณะกกรมการอาหารและยา (อย.)ตรวจดูงานโครงการเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของคณะเภสัชศาสตร์

11 ธันวาคม 2562 : รศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรกองบริหารงานวิจัย ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมดูงาน จากสำนักงานคณะกกรมการอาหารและยา (อย.) ในการตรวจดูงาน โครงการเพาะปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ฯ

11-10-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าหารือความร่วมมืองานวิจัยในระดับจังหวัดพะเยา

12 ธันวาคม 2562: รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผศ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ผศ.ภก.กิรติ เก่งกล้า เข้าพบรองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหารือความร่วมมืองานวิจัยในระดับจังหวัดพะเยา ฯ

11-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ"The power of medication system and RDU เภสัชกรไทยรอบรู้ระบบยา"

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ และ ผศ.ภก.กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ ฯ

16-10-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)"

15 พฤศจิกายน 2562 ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภก.ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการ และ ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี ประธานหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (GROW63)" ฯ

15-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จัดโครงการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 สัมผัสแห่งสี (UP COSMETIC AND AESTHETIC EXHIBITION 2nd "color sensation") ฯ

13-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล Pharma Run 2019 at Kwan Phayao ครั้งที่ 1

10 พฤศจิกายน 2562 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล Pharma Run 2019 at Kwan Phayao ครั้งที่ 1 (Run for PSPUP) ณ สวนสุขภาพกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ฯ

11-10-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เภสัชศาสตร์กับบทบาทในการคุ้มครอง ผู้บริโภค"

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เภสัชศาสตร์กับบทบาทในการคุ้มครอง ผู้บริโภค" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดี กล่าวรายงานในพิธีเปิด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ฯ

11-10-62
สภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เวทีภาคเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว ต้อนรับสภาเภสัชกรรม ในการจัดกิจกรรมสภาเภสัชกรรมสัญจร ครั้งที่ 2 เวทีภาคเหนือ ณ.ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ฯ

11-10-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมงาน Thailand Tech Show 2019

5 กันยายน 2562: มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมฯ

5-9-62
คณะเภสัชศาสตร์ ลงพื้นที่ รพ.สต.เชียงบาน เพื่อสานต่อแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน

15 ตุลาคม 2562: ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดี ลงพื้นที่ รพ.สต.เชียงบาน ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อสานต่อแนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนฯ

5-9-62
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณะ ได้เข้าพบ Professor Dr. Masaru Inaba Professor เพื่อหารือความร่วมมือการวิจัยด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์

14 ตุลาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ภก.กิรติ เก่งกล้า อ.ภญ.ปรียเนตร วิไลรัตน์ และ ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะผู้วิจัยประจำโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านการวิจัยผลลัพธ์และบูรณาการทางคลินิกฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการ 12th Asian Conference on Pharmacoepidemiology (ACPE 2019) ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

11 -? 13 ตุลาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อ.ภก.กิรติ เก่งกล้า อ.ภญ.ปรียเนตร วิไลรัตน์ และ ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะผู้วิจัยประจำโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้านการวิจัยผลลัพธ์และบูรณาการทางคลินิกฯ

22-7-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมงาน Thailand Tech Show 2019

5 กันยายน 2562: มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย คณาจารย์จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยนวัตกรรมฯ

5-9-62
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ"

ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมอบรมโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx กับการพัฒนากระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้างานและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี ฯ

23-7-62
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย"

2 กันยายน 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง "บทบาท วช. 5G และแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย" โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรฯ

22-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าน้อมถวายมุทิตาสักการะ รองศาสตราจารย์ พระราชปริยัติ ดร.ณษิกรณ์ อรินฺทโม เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

6 สิงหาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าน้อมถวายมุทิตาสักการะ รองศาสตราจารย์ พระราชปริยัติ ดร.ณษิกรณ์ อรินฺทโม เจ้าคณะจังหวัดพะเยา ฯ

23-7-62
ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญร่วมทำบุญพิธีเปิดสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฯ

23-7-62
นิสิตจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Mr. Healthy 2019 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Miss Healthy 2019

28 กรกฎาคม 2562 : มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการต้นแบบ (ROLE MODEL) "การสร้างรูปแบบของกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2" กลุ่มภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ.2562 ฯ

23-7-62
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

27 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบ นพ. วิชช ธรรมปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

27 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล ผู้ช่วยคณบดี และ ผศ. ดร. ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง เข้าพบ นพ. วิชช ธรรมปัญญา แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฯ

22-7-62
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

25 กรกฎาคม 2562 : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมในพิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,999 ต้น เทิดไท้องค์ราชันย์

23 - 24 กรกฎาคม 2562 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ 1,999 ต้น เทิดไท้องค์ราชันย์ ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ฯ

24-7-62
อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ บรรยายเทคนิคการให้คำปรึกษากับนิสิต

23 กรกฎาคม 2562 : อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ บรรยายเทคนิคการให้คำปรึกษากับนิสิต ให้กับผู้จัดการหอพัก UP DORM ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมทำบุญใส่บาตรรับฟังธรรม ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

24 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญใส่บาตร รับฟังธรรม ฯ

24-7-62
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เพื่อหารือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอน

23 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ เข้าพบท่านจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เพื่อหารือในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งมาราธอนเพื่อการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในโครง "16 ปีแห่งความหลัง 9 ปีแห่งพลังสร้างสรรค์สังคม" ฯ

23-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีของการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

23 กรกฎาคม 2562 : อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา พร้อมด้วย ดร. ภญ. ปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์ ประธานศูนย์สอบวัดความรู้ฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติที่ดีของการจัดสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฯ

23-7-62
คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย. รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดสรรงบประมาณ

22 กรกฎาคม 2562 : คณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย. รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จัดประชุมเพื่อวางแผนและจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ฯ

22-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมครบรอบ 9 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

22 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมวางพานพุ่ม พร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯ

22-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง

22 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดมารยาทไทย และ อ่านฟังเสียง ในโครงการ "ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย" ฯ

22-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

14 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน ฯ

14-7-62
ผศ.ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องม.พะเยา

13 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมในกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องม.พะเยา รับน้องเปิดเจนคณะเภสัชศาสตร์ ฯ

13-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ผศ. ภญ. สำลี ใจดี

12 -13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ ผศ. ภญ. สำลี ใจดี ปูชนียบุคคลของวงการเภสัชกรรมและการแพทย์ไทย ฯ

13-7-62
โครงการประชุมวิชาการ "เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562

11 กรกฏาคม 2562 : ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ "เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ฯ

11-7-62
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย

11 กรกฏาคม 2562 : ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวแทนคณบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ฯ

11-7-62
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

10 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ได้ร่วมเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ฯ

10-7-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมฟังแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ

9 กรกฎาคม 2562 : อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ พร้อมด้วยงานบุคลากร เข้าร่วมฟังแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาชีพของพนักงานสายบริการ เพื่อวางแผนในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพ

9-7-62
การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเพื่อความร่วมมือด้านวิจัยในอนาคต

9 มิถุนายน 2562: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัยเพื่อความร่วมมือด้านวิจัยในอนาคต ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ ชั้น1 ฯ

9-7-62
พิธีปฏิญาณตนและกินยาหม้อนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์

7 กรกฎาคม 2562 : รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญาณตนและกินยาหม้อนิสิตใหม่คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ฯ

7-7-62
อนุสิทธิบัตรเรื่อง "สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและทำให้ผิวขาว"

ผศ.ดร.ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ได้รับการรับรองอนุสิทธิบัตรเรื่อง "สบู่มะแขว่นลดการอักเสบของสิวและทำให้ผิวขาว" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

8-7-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการเรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

5 กค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการเรื่อง ทักษะจำเป็นสำหรับการเป็นนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ภก.พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ และ ภก.วรัญชัย วงษ์วรศรีโรจน์ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้หัวข้อ ทักษะสำหรับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ

5-7-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมรับน้อง สอนการกู้ชีพพื้นฐานให้กับนิสิตชั้นปีที่1

5 กค. 2562 คณะเภสัชศาสตร์จัดกิจกรรมรับน้อง สอนการกู้ชีพพื้นฐานให้กับนิสิตชั้นปีที่1 รุ่นพี่ และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ที่สนใจ เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย โดยได้รับความอนุเคราะห์การสอนจากงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

5-7-62
โครงการ "หมอยาอาสาพัฒนาสุขภาพคนเชียงคำ"

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดโครงการ "หมอยาอาสาพัฒนาสุขภาพคนเชียงคำ" โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ เป็นวิทยากร มาอบรมแนะนำ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) เรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หัวข้อ การขายยาสามัญประจำบ้าน ในชุมชน ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกภายในชุมชน ที่มีการนำยาสามัญประจำบ้านมาจำหน่าย อ.ภญ.สุดารัตน์ แพงไตร อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเทคนิคการเชิญชวน และช่วยคนเลิกบุหรี่ ให้แก่ อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) อีกด้วย

4-7-62
คณะเภสัชศาสตร์เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา เยี่ยมชมสำนักวิชาแพทยศาสตร์? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา โดยมี ศ. นพ. สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ จากนั้น ผศ. ดร. ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ นำชมห้องปฏิบัติการ Electron Unit ซึ่งมีความพร้อมของเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ในการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างมาก อาทิ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope: TEM), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope: SEM)? ซึ่งมีจำนวนมาก เพียงพอต่อการเรียนการสอนการวิจัย ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้หารือและหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการทำวิจัยและการเรียนการสอนร่วมกันในอนาคต

4-7-62
อธิการบดีและผู้บริหารลงพื้นที่เรือนฟ้ามุ่ยที่จะใช้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจรภาคเหนือ

4 กรกฎาคม 2562 : อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ลงพื้นที่เพื่อดูความคืบหน้าในการดำเนินงานของเรือนฟ้ามุ่ย แนวกันไฟป่า โรงอาหารอาคารเรียนรวม ในการนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้พูดคุยเรื่องความพร้อมของเรือนฟ้ามุ่ยที่จะใช้รองรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาเภสัชกรรมสัญจรภาคเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และนอกจากนี้ท่านอธิการบดีได้ตรวจดูความพร้อมของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยาคณะ) แห่งใหม่ บริเวณใต้อาคารพระอุบาลี ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการของนิสิตเภสัชศาสตร์และเป็นสถานบริการสุขภาพสำหรับนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

4-7-62
อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์"

4 กรกฎาคม 2562: ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ พร้อมด้วย ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชุมวิชาการและจัดหารายได้ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและห้องปฏิบัติการ และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ "ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและด้านสังคมศาสตร์" วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมหลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยในมนุษย์ต่อไป

4-7-62
พิธีเทียนและพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์

4 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมในพิธีเทียนและพิธีปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

4-7-62
กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์

3 กรกฎาคม 2562 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและวิรัชกิจ ร่วมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ในด้านทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ อาคารปฏิบัติการทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

3-7-62
พูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานกับพนักงานสายสนับสนุน

3 กรกฎาคม 2562 : อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานกับพนักงานสายสนับสนุน เพื่อให้การดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3-7-62
รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพระพิธีธรรมพิธีสวดอภิธรรม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ)

2 กรกฎาคม 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพระพิธีธรรมพิธีสวดอภิธรรม พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) พระนักปราชญ์เมืองพะเยา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

2-7-62
คณะเภสัชศาตร์รับฟังการนำเสนอการใช้เทคโนโลยี Microsoft for education

2 กรกฎาคม 2562 : รศ. ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาตร์ พร้อมด้วย อ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ และ อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา รับฟังการนำเสนอการใช้เทคโนโลยี Microsoft for education จากคุณธนชาติ (Senior Solutions Manage, Lannacom co, ltd) เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

2-7-62
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม

1 กรกฎาคม 2562 : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม 2 ศูนย์การค้าท็อปส์ พลาซ่า จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เภสัชกรจากโรงพยาบาลพะเยา ราม ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตฝึกปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารวิชาชีพเภสัชกรรมสู่สาธารณะ ให้ความรู้ด้านยา และบริการวิชาการแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ การให้คำปรึกษาด้านยา การคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น การแนะนำการเลิกบุหรี่ การตรวจสารอันตรายในเครื่องสำอาง การตรวจสารห้ามใช้ในอาหารนิทรรศการสมุนไพรและเวชสำอาง เป็นต้น ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

1-7-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีปลด-ติดกระดุมและประดับเครื่องหมายนิสิตเภสัชศาสตร์

29 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดพิธีปลด-ติดกระดุมและประดับเครื่องหมายนิสิตเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องภูกามยาว 5 อาคารเรียนรวม เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้นิสิตได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป

29-6-62
คณะเภสัชศาสตร์จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562

28 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากร ร่วมจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารปฏิบัติการทางเภสัชกรรม เพื่อรับขวัญและให้การต้อนรับนิสิตใหม่ที่เข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

28-6-62
คณะเภสัชศาสตร์เข้าเยี่ยมชม บริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด

28 มิถุนายน 2562: ดร.ภญ.คณาทิพย์ สิงห์สาย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.อัจฉาภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตตสินทอง ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล ดร.ภญ.สนธยา สุขยิ่ง ดร.ภก.มธุกร สายนาคำ และนายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง เข้าเยี่ยมชม บริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด จังหวัดลำปาง เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และร่วมหารือแนวทางในการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและเครื่องสำอาง โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

28-6-62
บริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร

27 มิถุนายน 2562: อ.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.อัจฉาภรณ์ ดวงใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตตสินทอง ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง ร่วมต้อนรับบริษัท นอร์ทเทอร์นสยามซีดแลค จำกัด เพื่อศึกษาดูงานเทคโนโลยีการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร และร่วมหาแนวทางการพัฒนา และวิจัยผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรในพื้นที่และภายในประเทศ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

27-6-62
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เตรียมความพร้อมงานสัปดาห์เภสัชกรรม

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นปีที่ 4 เตรียมความพร้อมงานสัปดาห์เภสัชกรรม โดยในส่วนของสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จะมีกิจกรรมสาธิตการทำตำรับ Hand cream, Creamy lip และให้บริการตรวจสารอันตราย ได้แก่ ปรอท ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อีกทั้งยังมีนิทรรศการสมุนไพรและเวชสำอาง ที่จะจัดขึ้น ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าท็อปพลาซ่าพะเยา ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562

26-6-62
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562

26 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากษ์การนำเสนอผลงานวิจัยทางวาจา (Oral presentation)? ในงาน "ประชุมวิชาการโรงพยาบาลลำปางครั้งที่ 11" ณ ห้องประชุม สุรินทร์-สมพร โอสถานุเคราะห์ ชั้น 6 อาคารนวมินทรราชประชาภักดี โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง ทั้งนี้มีแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการจำนวนมาก

26-6-62
ประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านสมุนไพรกับนักวิจัยจาก 5 สถาบัน

21 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ. ดร. ภญ. พัชราวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ร่วมประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยด้านสมุนไพรกับนักวิจัยจาก 5 สถาบัน เบื้ิองต้นเห็นพ้องให้มีความร่วมมือกันเป็น "เครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (Innovation on Thai Traditional Medicines and Herbs Innitiative: ITTHI)" ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง กทม.

21-6-62
ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562

คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมงาน สัปดาห์เภสัชกรรม วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2562 เวลา 13.00-19.00 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพะเยา กิจกรรมวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 บรรยายพิเศษหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์กัญชาในปี2562" กิจกรรมวันที่ 2 กรกฏาคม 2562 บรรยายพิเศษหัวข้อ "การแพ้ยา"

21-6-62
กิจกรรมทำบุญใส่บาตร รับฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน

17 มิถุนายน 2562: รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทำบุญใส่บาตร รับฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมิถุนายน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

17-6-62
แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์และทิศทางของกัญชาเพื่อการวิจัย พัฒนา และใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ .

6-6-62