ประวัติความเป็นมา


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันการศึกษาในกำกับของรัฐ ได้รับการรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตจากสภาเภสัชกรรม จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และได้รับจัดตั้งเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอนจำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ทำเนียบคณบดี


รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2553 – 2562
รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน

ปรัชญา


สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์องค์ความรู้ได้เสริมสร้างนิสิตให้เป็นผู้ที่ใฝ่รู้ มีคุณธรรมและคุณลักษณะเป็นผู้นำปรับตัวได้เหมาะสมกับงาน และผู้ร่วมงานทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้กลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและการทำงานในองค์กร บุกเบิกองค์ความรู้ใหม่และบูรณาการองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคมถ่ายโอนองค์ความรู้กับสาธารณะเพื่อช่วยพัฒนาสังคมไทย ไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งกับองค์กรวิชาชีพ องค์กรรัฐ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพระบบยา และระบบสาธารณสุขให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง

ปณิธาน


วิชาชีพเชี่ยวชาญ บริการชุมชน เปี่ยมล้นคุณธรรม

โครงสร้างองค์กร