รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว

Pharm.D, Ph.D, BPHCP, FACP

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผศ.ภญ. จันทิมา ชูรัศมี

Pharm.D.

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ

ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า

Pharm.D.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา

ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย

B.Pharm, Ph.D

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

ผศ. ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง

B.Pharm, Ms. (Pharmacy), Doctor of Natural Sciences (Dr.rer.nat.)

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิรัชกิจ

ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง

Pharm.D, PhD

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล

B.Sc, Ph.D

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมและปฏิบัติการ

ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์

Pharm.D, Ph.D

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชุมวิชาการและจัดหารายได้