ITA ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อที่ 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อที่ 31. ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนทุจริตประจำปี 2561
ข้อที่ 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อที่ 36. แผนบริหารความเสี่ยงปี62 รอบ 6 เดือน
ข้อที่ 37. แบบ UP-IC 2562 (ผลประโยชน์ทับซ้อน)(รอบ 6 เดือน)
ข้อที่ 39. แผนป้องกันทุจริต คณะเภสัชศาสตร์
ข้อที่ 40. ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อที่ 41. ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริตประจำปี 2561
ข้อที่ 43. แนวปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อที่ 46. มาตรการป้องกันการรับสินบน v2
ข้อที่ 47. แนวทางการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อที่ 48. แนวปฏิบัติ-การใช้ดุลยพินิจ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุy

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดท

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อมูลอยู่ระหว่างการอัพเดท

บันทึกต่อท้ายสัญญา

บันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้