Slide 2
Slide 2
Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
 


ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือเวียน
ข่าวบริการการศึกษาคณะ
ข่าวการรับสมัครงานต่างๆ
ระเบียบ ประกาศ


คระเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วม ประชุมวิชาการ'58 สร้างนักวิจัยหน้าใหม่   คระเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรม เรื่องการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัด โครงการ "เภสัชกรม่วนใจ๋ เฮาได้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"   ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัด โครงการ "คนทอยั่งยืน สืบต่อวันคืนไทลื้อ"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ "ค่ายหมอยารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9" ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2558   คณะเภสัชศาสตร์ นำนิสิตรายวิชาเภสัชเวท ดูงานด้านพืชและสมุนไพร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมทักษะด้านงานวิจัยในงานประจำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มาตรการการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน   คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ Green Pharmacy เพื่อเทิดพระบารมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรฯ"   แสดงความยินดีกับ รศ.ภก.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ วาระที่ 2
อ่านต่อ....
 

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกให้คำปรึกษาสัญจรแก่นิสิต ที่อยู่หอพักภายในมหาวิทยาลัย   ในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม "ใส่ใจสุขภาพ คิดถึงร้านยา"
 สถานปฎิบัติเภสัชกรรมชุมชนพะเยาให้บริการปรึกษาและรักษาการเลิกบุหรี่ ฟรี!   โปรโมชั่นจากสถานปฎิบัติการเภสัชกรรมชุมชนประจำเดือน มิถุนายน 2558
อ่านต่อ..
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2558 เพื่อแสดงความกตัญญูต่อครู อาจารย์   คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ ห้องสานฝัน (พิธีบายศรีสู่ขวัญ) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ช็อปคณะเภสัชศาตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินพิธี ติดกระดุมและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ ช็อป คณะเภสัชศาสตร์   คณะเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 ณ โครงการก่อสร้างศูนย์ฑันตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา


ปฎิทินการใช้ห้อง
 
ปฎิทินการใช้รถตู้
ตารางการจองห้องภายใน คณะเภสัชศาสตร์
  ตารางการใช้งานรถตู้          คณะเภสัชศาสตร์