โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัย หัวข้อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์    31/1/61

การประชุมวิชาการ การจัดการระบบยา:จากความรู้สู่การปฎิบัติ    2/6/2560

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis    2/6/2560

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเภสัชศาสตร์และการแพทย์ 2560 ​ และ​ การประชุมวิชาการ ​ ​ สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ​ ปีที่ 39    13/1/2560

การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล:จากนโยบายสู่แนวทางปฎิบัติ    13/1/2560

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (ทุน สกว.) ประจำปีงบประมาณ 2560

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE)และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)        9/2/61    

ประกาศผลสอบรวบยอด ครั้งที่1/2560        9/2/61    

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒        31/1/61    

ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม (PLE-CC1) สำหรับนิสิตรหัสตั้งแต่ 57 เป้นต้นไป        31/1/61    

ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2561(OSPE) และ 2/2561(MCQ)        31/1/61

กำหนดการฝึกปฏิบัติงาน 2561    30/10/2560

กำหนดการสอบสอบรวบยอด 1/2560(OSPE)        24/1/61    

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรวบยอด 1/2560        22/1/61

กำหนดการฝึกปฏิบัติงาน 2561    30/10/2560

ปฏิทินกิจกรรม งานกิจการนิสิตคณะเภสัชศาสตร์(รับน้องใหม่) 2560    20/7/2560

คณบดี

ลิงค์ภายใน

กิจกรรมภายในคณะ

*

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั่วไป

*

ภาพกิจกรรม

กิจการนิสิต

*

ภาพกิจกรรม

บริการวิชาการและวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์

ตารางการจองห้องภายใน คณะเภสัชศาสตร์

ตารางการใช้งานรถตู้ คณะเภสัชศาสตร์

ตารางกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์

ระบบจองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

ลิงค์ภายนอก

Free Web Site Counter
จำนวนผู้เข้าเคยเข้าชม