ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกัญชา     23/5/2562

ประกาศคะแนนผู้สอบความรู้ฯ วิชาเภสัชศาสตร์เชิงบูรณาการ(MCQ)ครั้งที่3/2562     2/5/2562

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่องแนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์     20/4/2562

ขอเรียนเชิญเสนอชื่อเพื่อสรรหาคณะกรรมการประจำคณะประเภทคณาจารย์ประจำ%20กรณีทดแทน(สาขาบริบาลเภสัชกรรม)    28/1/2562

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา_ฉบับที่_1_2562และฉบับที่_2_2562    28/1/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีม.พะเยา และประกาศกำหนดวันเสนอชื่อ    23/7/2561

เปิดรับข้อเสนอทางการวิจัยเพิ่มเติม 2561    6/7/2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัย หัวข้อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์    2/6/2561

การประชุมวิชาการ การจัดการระบบยา:จากความรู้สู่การปฎิบัติ    2/6/2561

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง Systematic Review และ Meta-analysis    2/6/2561

ประกาศผลสอบรวบยอดครั้งที่1 ปีการศึกษา 2561        30/8/61    

ผลการสอบรวบยอดส่วนทักษะรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (OSPE รอบที่ 3)        13/6/61    

กำหนดการรับสมัครสอบรวบยอด ปีการศึกษา 2560 (OSPE รอบที่ 3)        4/6/61    

รายชื่อกำหนดการในการสอบและผังการสอบOSPE2-2560        26/4/61    

สภาเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2561 (OSPE)และการสอบความรู้ครั้งที่ 2/2561 (MCQ)        9/2/61    

ประกาศผลสอบรวบยอด ครั้งที่1/2560        9/2/61    

ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒        31/1/61    

ตัวอย่างข้อสอบตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม (PLE-CC1) สำหรับนิสิตรหัสตั้งแต่ 57 เป้นต้นไป        31/1/61    

ปฏิทินกำหนดการ การสอบความรู้ฯ สภาเภสัชกรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 6 ครั้งที่ 1/2561(OSPE) และ 2/2561(MCQ)        31/1/61

คณบดี

ลิงค์ภายใน

กิจกรรมภายในคณะ

*

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมทั่วไป

*

ภาพกิจกรรม

กิจการนิสิต

*

ภาพกิจกรรม

บริการวิชาการและวิชาการ

ปฏิทินกิจกรรมคณะเภสัชศาสตร์

ตารางการจองห้องภายใน คณะเภสัชศาสตร์

ตารางการใช้งานรถตู้ คณะเภสัชศาสตร์

ตารางกิจกรรม คณะเภสัชศาสตร์

ระบบจองอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

ลิงค์ภายนอก

Free Web Site Counter
จำนวนผู้เข้าเคยเข้าชม