บริการวิชาการและวิชาการ

ประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์

นิทรรศการโครงงานทางเภสัชศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางด้านการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง "รุ่นที่3"

พะเยาวิจัยครั้งที่ 8

ให้ความรู้เรื่องการขออนุญาติผลิตอาหาร(กล้วยอบ)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา และผู้วิจัยจากประเทศออสเตรเลีย เช้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์และทีมวิจัยจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ณ เมืองซีอาน ประเทศจีน

การอบรมทำครีมทาผิว และสครับขัดผิว จากข้าวไรท์เบอรี่

ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในการให้บริการ 1คณะ 1โมเดล

คณะเภสัชศาสตร์ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะกรรมการ ชม เชียร์ ช่วย ในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล

การอบรมทำครีมทาผิว และสครับขัดผิว จากข้าวไรท์เบอรี่

กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

การใช้ยา สมุนไพรและเครื่องสำอางอย่างสมเหตุผล

การปลูกสมุนไพรเพื่อแปรรูปใช้ในชุมชนตำบลเชียงบาน

โครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล UP DORM ทุกคนห่างไกลสิ่งเสพติด

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์

โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้คำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่แก่เภสัชกร

โครงการใช้ยาอย่างสมเหตุผล UP DORM ทุกคนห่างไกลสิ่งเสพติด

การสำรวจปัญหาการใช้ยา ณ บ้านทุ่งมอก อำเภอเชียงคำ

นิทรรศการโครงงานทางเภสัชศาสตร์

กิจกรรม Pharmacy Starting For Innovative Startup

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รุ่น ๒

1คณะ 1 โมเดล 2561

การประชุมนานาชาติครั้งแรกในนวัตกรรมของอาหารฟังก์ชันในเอเชีย (iffa)

สรุปผลงาน 1คณะ1โมเดล ประจำปี 2560

กิจกรรมสอนการนำพิชสมุนไพรในท้องถิ่นมาทำเป็นแชมพู 1คณะ1โมเดล

ปาฐกถาพิเศษ"เดินตามรอยเท้าพ่อ จากงานวิจัยยา สู่จิตอาสาเพื่อมวลมนุษย์"

กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์

พิธีเปิดหน่วยการเรียนรู้ฯและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ประเมินผลการดำเนินงาน 1คณะ1โมเดล อ.เชียงคำ

งานบริการวิชาการ เภสัชอาสาพาคนเชียงคำเลิกบุหรี่ ครั้งที่ 2

ให้ความรู้สารอันตราย และสอนการทำในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมอก

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โครงการประชุมวิชาการตัวชี้วัดเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยาอัลบั้มโครงการประชุมวิชาการตัวชี้วัดเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางยา

อภิปรายเรื่องการดำเนินหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม

งานประชุมวิชาการเรื่องการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน

การเสวนา เส้นทางสู่ธุรกิจเครื่องสำอาง

งานประชุมวิชาการ pearls in health sciences research

การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

โครงการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากธรรมชาติ

นำเสนอ การดำเนินงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ในงาน "พะเยาวิจัย"

ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพและโอสถกรรมานุบาล จัด Professional Talk

บริการวิชาการการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน "เภสัชกรม่วนใจ๋ เฮาได้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ครั้งที่2"

โครงการ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมอก

โครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2559

การบรรยายพิเศษ เรื่อง"Teaching techniques and accreditation: the U.S. experience"

Prof. Gary H Smith จาก University of Arizona เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

นิทรรศการโครงงานทางเภสัชศาสตร์

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพรและศูนย์สมุนไพรบำบัดเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม

งานบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับ To be number one ได้จัดอบรมนิสิตแกนนำเพื่อการควบคุมยาสูบ

งานบริการวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับส่วนงานหอพัก UP DORM ได้จัดอบรมแกนนำเพื่อการควบคุมยาสูบ

นำเสนอ การดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2558 ในงาน "พะเยาวิจัย"

ตัวแทนจาก University of Hawaii, Honolulu ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

นำเสนอ การดำเนินงาน โครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2558

นายอนุรักษ์ นภาวรรณ อดีตผู้ว่าการภาคโรตารีสากล ภาค 3360 และคณะอื่นๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์

ผู้แทนมูลนิธิสโมสรโรตารีสากล Dr.Hinansu Basu จากเมือง Kent อังกฤษ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์