ประชุมวิชาการ

แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์

รับ CPE 10 หน่วยกิต

ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562


การประชุม

การทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข

รับ CPE 10 หน่วยกิต

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560


ประชุมวิชาการ

เรื่อง การศึกษาเภสัชศาสตร์: หน้าที่และบทบาทในยุค 4.0

รับ CPE 3 หน่วยกิต

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


การประชุม

การประชุมเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เรื่อง Pearls in Health Science Research

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


การประชุม

เรื่องเส้นทางสู่ธุระกิจเครื่องสำอาง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ห้อง CE 07208 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา


การประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560

เรื่องการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุสมผล:จากนโยบายสู่แนวทางปฎิบัติ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงพยาบาลเชียงคำ


การประชุมวิชาการ เรื่องแนวทางและการจัดการใหม่ในงานเภสัชกรประจำครอบครัว

(New Trend and Approach in Family Pharmacists)

วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 ณ. โรงแรมพะเยาเกทเวย์