ข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์มีจุดมุ่งหมายในการมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อการทำงานเพื่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องตรงกันกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่ตั้งเป้าไว้ว่า "ต้องการผลิตเภสัชกรเพื่อรองรับการทำงานให้ชุมชน"

ปรัชญาหลักสูตร

ปรัชญาหลักสูตร คือ ปลูกฝังให้เป็นเภสัชกรส่งเสริมสุขภาพที่จะขับเคลื่อนสังคมและชุมชนโดยใช้ปัญญารวมหมู่ เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านยาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้บทบัญญัติและเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพเภสัชกรรม โดยมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรมนําความรู้

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ "คณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐาน สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาชุมชน"

ปณิธาน

ปณิธาน "วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งนำชุมชน

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย เภสัชศาสตรบัณฑิต (บริบาลเภสัชกรรม)

ภาษาอังกฤษ Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)

อักษรย่อ ภาษาไทย ภ.บ. (บริบาลเภสัชกรรม)

อักษรย่อ ภาษาอังกฤษ Pharm.D. (Pharm. Care)

จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

228 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี

ความสำคัญ

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรมพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตเภสัชกรที่มีศักยภาพสูงทั้งด้านความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และทักษะในการปฏิบัติ เพื่อนําไปใช้ในการให้บริการทางสุขภาพแก่ผู้ป่วยให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุด โดยนิสิตที่เข้าศึกษาจะมีโอกาสเพิ่มประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการเปิดบทบาทวิชาชีพเภสัชกรรมในการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วย การคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ รวมไปถึงการประกันความเหมาะสมในการเลือกใช้ยา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ในเภสัชเคมี เภสัชเวท กระบวนการเตรียมผลิตภัณฑ์ยาในรูปแบบที่เหมาะสม การบริบาลเภสัชกรรม การบริหารงานในระบบบริการสุขภาพ เภสัชสังคมและพฤติกรรม การคุ้มครองผู้บริโภค รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะด้านบริบาลเภสัชกรรม (pharmaceutical care) มุงเนนการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านยาที่ได้มาตรฐาน สามารถประเมินปัญหาสุขภาพ เพื่อให้คําแนะนําที่เหมาะสมในการปฏิบัติตัวแก่ผู้รับบริการส่งเสริมให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งการส่งต่อในกรณีที่จําเป็น สามารถกําหนดแผนการใช้ยาที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย ติดตามและดูแลการใช้ยาให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาของผู้มารับบริการ สามารถพัฒนาและบริหารจัดการระบบยาเพื่อการป้องกัน การรักษา การสร้างเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสุขภาวะ ของสังคมและชุมชน มีทักษะดานเภสัชสนเทศ และสามารถให้บริการสารสนเทศทางยา แก่ผู้มาขอรับบริการได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และรวดเร็ว

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้นํา กอรปด้วยคุณธรรมและจริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ ตลอดจนมีความเสียสละต่อผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติและมนุษยชาติ สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม ชุมชน และพึ่งพาตนเองได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรนี้ ได้แก่

1. เภสัชกรในโรงพยาบาลสังกัดต่างๆ เช่น โรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน

2. ทํางานในร้านยา หรือบริษัทยาเอกชน ในตําแหน่งเภสัชกร

3. เภสัชกรนักวิจัย ทํางานเป็นนักวิจัยในศูนย์วิจัย บริษัทยา หรือมหาวิทยาลัย

4. เภสัชกรในงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือกฏหมาย ปฏิบัติงานในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือองค์การอาหารและยา

5. เภสัชกรประจําบริษัทยา ปฏิบัติงานในฝ่ายขึ้นทะเบียนยา/บริการสารสนเทศทางยา/ผลิตยา/ควบคุม คุณภาพ/เภสัชกรควบคุมงานวิจัยในมนุษย์ และ เภสัชกรฝ่ายการตลาด