ข้อมูลคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประวัติความเป็นมา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเภสัชกรให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ มุ่งเน้นการกระจายเภสัชกรสู่ภาคเหนือตอนบน อันเป็นการเพิ่มบุคลากรให้แก่ภูมิภาค แรกเริ่มนั้นได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยเป็นส่วนหนึ่งของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 จึงได้มีการแยกการจัดการเรียนการสอนเป็นสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา ก่อนจะมีการแยกตัวเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา และมีการยกระดับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา

ทำเนียบคณบดี

คณบดีคนที่ 1 รองศาสตราจารย์ นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ ดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน

การบริหารจัดการคณะ

เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์ของทางมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม

2) เพื่อทำการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)

3) เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment)

4) เพื่อทำนุบำรุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล

5) เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ ประกอบด้วย

1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ ตรงตามความต้องการของสังคม

2) เป็นแหล่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน

3) เป็นแหล่งบริการทางวิชาการ ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคม และประเทศ

4) ส่งเสริมการอนุรักษ์องค์ความรู้ และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ตลอดจนทำนุบำรุงวัฒนธรรมท้องถิ่น

5) เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีความร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และมีพัฒนาการที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดสอน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม : Pharm.D. (Pharm. Care)

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

Link สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง : B.Sc. (Cosmetic Science)

โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรใหม่พ.ศ. 2558

Link สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แผนผังโครงสร้างองค์กรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา