More Website Templates @ TemplateMonster.com - September08, 2014!

Cooming Soon

Hotel Directory

Cooming Soon

Restaurant Diirectory

Cooming Soon

Credit Card

ข้อกำหนดสำหรับผู้จัดการประชุม

1. ผู้จัดการประชุมจัดเตรียมเอกสารและส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดให้ศูนย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนการประชุม (ศูนย์ฯ จะพิจารณารับรองและกำหนดหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้เสร็จภายในไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง)

2. ผู้จัดการประชุมต้องมีกระบวนการที่ยืนยันการเข้าร่วมประชุมจนครบตลอดการประชุม ทั้งนี้ไม่ต้องส่งให้ศูนย์ฯ แต่เก็บไว้สำหรับการตรวจสอบ (ผู้จัดการประชุมต้องเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่เสร็จสิ้นการประชุม)

3. ภายหลังการประชุม ให้ผู้จัดการประชุมส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมแก่ศูนย์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นสุดการประชุม

4. ผู้จัดการประชุมต้องมีเอกสารรับรองการได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมครบตามเกณฑ์ที่ศูนย์ฯ กำหนดในวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการ

Image 1

กิจกรรม วิชาการ

Image 1

กิจกรรม ทั่วไป

Social Network