ลักษณะงานของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ

1. ผลิตกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง

2. การพิจารณาหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่อง

3. ออกหนังสือรับรองและบันทึกรายชื่อ/หน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องฯ ของผู้ร่วมกิจกรรม

4. สรุปและส่งรายงานกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องฯ แก่สภาเภสัชกรรม