กิจกรรม

การอบรมเรื่องการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ...

การประสานความร่วมมือทางวิชาการ ต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ BORN-AEC มกร ...

กิจกรรมเดินป่าสมุนไพรล้านนา อ.ภญ.กุลนิภา บุญศรี พร้อมคณาจารย์และนิสิตคณะเภสัชศา ...กิจกรรมทั้งหมด


Thanchanathorn

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้มีกำหนดการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2016-09-15 03:48:29

Thanchanathorn

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม "ไร่ชาวดิน

2016-09-15 04:04:51