หน่วยการเรียนรู้แห่งที่ 1

ตั้งอยู่ ณ ไรชาวดิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


Smiley face
ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
Smiley face
รศ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี
ที่ปรึกษา
Smiley face
นายแพทย์วีระชัย จำเริญดารารัศมี
ที่ปรึกษา
Smiley face
รศ.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์
ที่ปรึกษา
Smiley face
นายดุสิต อภิจิตร
ที่ปรึกษา
Smiley face
ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง
ประธานคณะกรรมการ

Smiley face
รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง
คณะกรรมการ
Smiley face
ดร.ศุภางค์ คนดี
คณะกรรมการ
Smiley face
ผศ.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
คณะกรรมการ
Smiley face
น.ส.ววิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข
คณะกรรมการ
Smiley face
นายศิรยุทธ พัฒนาโสภณ
คณะกรรมการ
Smiley face
อ.ภญ.กุลนิภา บุญศรี
คณะกรรมการ
Smiley face
อ.ภก.องอาจ มณีใหม่
คณะกรรมการ
Smiley face
อ.ภญ.นิตินุช ผิวซัย
คณะกรรมการ
Smiley face
นายกำชัย แซ่ปัง
คณะกรรมการ
Smiley face
ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย
คณะกรรมการ
Smiley face
อ.วีรยา ปรีดาลิขิต
คณะกรรมการ
Smiley face
น.ส.ดารุณี วังเสาร์
คณะกรรมการ
Smiley face
น.ส.อัจฉราภรณ์ ภาระจริง
คณะกรรมการ
Smiley face
น.ส.สาวิตรี ช่างประดิษฐ์
คณะกรรมการ
Smiley face
อ.ภก.ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์
คณะกรรมการ
Smiley face
น.ส.ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์
คณะกรรมการและเลขานุการ
Smiley face
น.ส.หนึ่งฤทัย ชมเชย
คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ