กิจกรรม

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและไร่ชาวดิน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียตริจากท่าน ศ. (พิเศษ) ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิด "ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและไร่ชาวดิน" โดยศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการสกัดน้ำมันให้แก่ประชาชนทั่วไปและนิสิตที่สนใจ โดยศุนย์การเรียนรู้ฯ นี้นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งแรกของจังหวัดพะเยาที่ก่อตั้งขึ้น ภายในงานได้รับเกียตริจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ มากมายอาทิเช่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเคียน สโมสรโรตารี โรงพยาบาลแม่ใจ โรงพยาบาลส่วเสริมสุขภาพตำบลบ้านเลี้ยว (อ.ปง) เป็นต้น

อัพเดทโดย Thanchanathorn เมื่อวันที่ 2016-09-15 04:10:51