กิจกรรม

การอบรมเรื่องการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 9 กันยายน 2558 คระเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรม เรื่องการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ขึ้น ณ ห้อง CE 05204 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการจัดตั่งศูนย์สมุนไพรบำบัดเพื่อสุขภาพองค์รวม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการดูแลของ ผศ.ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง เพื่อให้ความรู้ด้านการใช้สมุนไพรแก่นิสิตและผู้สนใจในการใช้สมุนไพร

อัพเดทโดย Thanchanathorn เมื่อวันที่ 2016-09-15 04:12:16