กิจกรรม

ตัวแทนจาก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอและอภิปราย เรื่อง พะเยาโมเดล “PHAYAO MODEL FOR DENGUE FEVER CONTROL

ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557 คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง, นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์ ร่วมกับผู้แทนจากสโมสรโรตารี ภาค 3360 นายแพทย์วีระชัย จำเริญดารารัศมี นางสาว ศรสวรรค์ วรินรักษ์ ตัวแทนภาคประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2nd international conference on dengue fever situation and its control ณ University of Technology Malaysia (UTM) ประเทศมาเลเซีย เพื่อนำเสนอและอภิปราย เรื่อง พะเยาโมเดล “Phayao model for Dengue Fever Control และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นพพร สิทธิสมบัติ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมอภิปรายเรื่อง วัคซีนไข้เลือดออก “The Development of Vaccine for Dengue Fever” สืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องการสถานการณ์และแนวทางควบคุมไข้เลือดออกครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-18 ม.ค. 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (The First International Conference “Dengue Fever Situation and Its Control” 17-18 January 2013) และสถานการณ์ไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2554 ที่จังหวัดพะเยามีสถิติการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงสุดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยาในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชน และโดยความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ มีสำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีองค์กรส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ในจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงที่สามารถประสานงานกับชุมชนในการดำเนินกิจกรรมในการควบคุมไข้เลือดออก ทำให้จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงสามารถจัดกิจกรรมหลากหลายครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ และหาต้นแบบในการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่มีประสิทธิภาพเพื่อประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเองและท้องถิ่นอื่น ทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ ทั้งนี้ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัดน้ำมันจากสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ยังได้รับเชิญให้ร่วมนิทรรศการการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการสกัดและการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ใช้ทดแทนสารเคมีไล่ยุง/ป้องกันยุงกัด ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

อัพเดทโดย Thanchanathorn เมื่อวันที่ 2016-09-15 03:55:22