กิจกรรม

การประสานความร่วมมือทางวิชาการ ต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการนานาชาติ BORN-AEC มกราคม 2557

มหาวิทยาลัยพะเยา ประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับ สปป.ลาว คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อาทิ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก อาทิ โรงพยาบาลพะเยา และสโมสรโรตารีพะเยา ดำเนินโครงการ BORN-AEC (Business Opportunity in Regional Network - Asean Economics Community) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจและความร่วมมือทางวิชาการในประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับความร่วมมือจาก สปป.ลาว ในการส่งอาจารย์จำนวน 2 ท่าน จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มาเรียนรู้การสกัดน้ำมันจากพืชสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้การสกัดน้ำทันจากพืชสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ และแพทย์จำนวน 3 ท่าน จากโรงพยาบาล 107 มาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมืออัลตราซาวด์ ณ โรงพยาบาลพะเยา โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 22 ก.ค. 2557 – 3 สิงหาคม 2557 และสโมสรโรตารีพะเยาได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ คณะจาก สปป.ลาว ระหว่างที่อยู่ในประเทศไทยด้วย ในวันจันทร์ (22 ก.ค. 2557) ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์พิเศษ ภก. ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ให้โอกาสคณะจาก สปป.ลาว ดังกล่าวเข้าพบและรับมอบของที่ระลึก โดยมี รศ.ภญ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ภก.ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว รองคณบดี นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี และ ผศ.ภญ.ดร.มาลีลักษณ์ อัตต์สินทอง เข้าร่วมด้วย จากนั้น คณะจาก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล โดยมี อ.ปราณี เทียมใจ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ ต่อมา คณะจาก สปป.ลาว เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การแพทย์แผนจีน และศูนย์บรรณสาร เพื่อศึกษาแนวทางการนำกลับไปใช้ในการดำเนินการ ณ สปป.ลาว ช่วงบ่ายในวันเดียวกัน คณะจาก สปป.ลาว ได้เข้าพบผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เพื่อรับทราบแนวทางการฝึกปฏิบัติงาน โดยมี รศ.ภญ.ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี ภก.ดร.สุรศักดิ์ เสาแก้ว รองคณบดี และ นพ.วีระชัย จำเริญดารารัศมี เข้าร่วมด้วย การดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ประเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และนำมาซึ่งความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป

อัพเดทโดย Thanchanathorn เมื่อวันที่ 2016-09-15 03:58:47