รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

รายงานการประชุม

หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ 3188 นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์

พัสดุ

หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ 3182 นายณัฐดนัย ใจดุ

การเงิน/กองคลัง

หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ 3182 นางสาวศศิวิมล ฟองตา

วิจัย บริการวิชาการ

หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ 3188 นางไพจิตรา อินสุขิน

กองแผนงาน

หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ 3182 นางทัศยาภรณ์ กาตาสาย

กองบริการศึกษา

หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ 3188 นางไพจิตรา อินสุขิน

กิจการนิสิต

หากมีข้อซักถาม สงสัยติดต่อ 3188 นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์