ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์

Pharm.D, Ph.D

หัวหน้าสายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

รศ. ดร. ภญ. บุษบง จำเริญดารัศมี

B.Pharm, M.Sc, Ph.D

รองศาสตราจารย์

อ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี

Pharm.D

อาจารย์

รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว

Surasak Saokaew

Pharm.D, Ph.D, BPHCP, FACP

รองศาสตราจารย์

อ. ภญ.ฐาปนี ใจปินตา

Pharm.D

อาจารย์

อ. ภญ. อภิญญา บุญเป็ง

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ

Pharm.D, Ph.D

อาจารย์

อ. ภก. องอาจ มณีใหม่

Pharm.D

อาจารย์

อ. ภญ. ปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์

Pharm.D, BCPS

อาจารย์

อ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์

Preyanate Wilairat

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภก. กิตติภัค เจ็งฮั้ว

Pharm.D, M.Sc

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภก. กิรติ เก่งกล้า

Kirati Kengkla

Pharm.D

อาจารย์

อ. ภญ. สุนิสา คำเหล็ก

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต

B.Pharm, M.Sc, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม

Pharm.D, Ph.D

อาจารย์

อ. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ดร. ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

อ. ภก. ณัฐ นาเอก

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภญ. ปาจรีย์ มงคล

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภก. ศิรยุทธ พัฒนาโสภณ

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภญ. สุดารัตน์ แพงไตร

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ สถานปฏิบัติการชุมชน

อ. ภก. พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา

อ. ภก. สุกฤษฎ์ กาญจนสุระกิจ

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลแพร่

อ. ภญ. ยุทธนา วงศาลาภ

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน

อ. ภญ. ธนภรณ์ วงศ์นาวา

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

อ. ภก. ธำรง วงษ์ช้าง

Pharm.D, M.Sc

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

อ. ภญ. กุลชลี เดี่ยวเจริญ

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภญ. ชนัดดา วุฒิกุล

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำปาง (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภญ. พิรณี แก้วบุตร

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำปาง (ลาศึกษาต่อ)

ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง

Pharm.D, Ph.D

อาจารย์

หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี

B.Pharm, Ms. (Pharmacy), Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รศ. ดร. ภก. นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

Nuwat Visavarungroj

B.Pharm, Doc. in Pharm.Sci.

รองศาสตราจารย์

รศ. ดร. ภก. ชาลี ทองเรือง

B.Pharm, Ph.D

รองศาสตราจารย์

รศ. ดร. ภญ. นันทกา โกรานา

B.Pharm, Ph.D

รองศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์

B.Pharm, Ms. (Pharmacy), Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภญ. อัจฉรา ปัญโญศักดิ์

B.Pharm, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง

B.Pharm, M.Sc. (Pharmacy), Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง

B.Pharm, M.Sc. (Pharmacy), Doctor of Natural Sciences (Dr.rer.nat.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. แสงระวี สุทธิปริญญานนท์

B.Sc (Chemistry), Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา

Pharm.D, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภญ. อาทิตา ดิจค์สตรา

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

ภก. ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

B.Pharm

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภก. กำชัย แซ่ปัง

B.Pharm

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภก. ภูวิช ไชยคำวัง

B.Pharm

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

นางสาววิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข

B.Sc (Biology), M.Sc

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล

B.Sc, Ph.D

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ดร. ภก. มธุกร สายนาคำ

B.Pharm, M.Sc, Ph.D

อาจารย์

อ. วีรยา ปรีดาลิขิต

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์

ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย

B.Sc (Microbiology), Ph.D

อาจารย์

อ. ธรรมนูญ รุ่งสังข์

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์

อ. รณิศ เจริญจิตติชัย

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์

อ. จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์