ผศ. ดร. ภญ. ศุภางค์ คนดี

B.Pharm, Ms. (Pharmacy), Ph.D

ประธานหลักสูตร บริบาลเภสัชกรรม

รศ. ดร. ภญ. บุษบง จำเริญดารัศมี

B.Pharm, M.Sc, Ph.D

รองศาสตราจารย์

รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว

Surasak Saokaew

Pharm.D, Ph.D, BPHCP, FACP

รองศาสตราจารย์

ผศ. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี

Pharm.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ. ภญ.ฐาปนี ใจปินตา

Pharm.D

อาจารย์

อ. ภญ. อภิญญา บุญเป็ง

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ผศ. ดร. ภญ. อดิณัฐ อำนวยพรเลิศ

Pharm.D, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่

Pharm.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ภญ. ปวีสา ชวลิตพงศ์พันธุ์

Pharm.D, BCPS

อาจารย์

อ. ภญ. ปรียเนตร วิไลรัตน์

Preyanate Wilairat

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภก. กิตติภัค เจ็งฮั้ว

Pharm.D, M.Sc

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า

Kirati Kengkla

Pharm.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ. ภญ. สุนิสา คำเหล็ก

Pharm.D

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ดร. ภญ. นทพร ชัยพิชิต

B.Pharm, M.Sc, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภก. นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์

Pharm.D, Ph.D

หัวหน้าสายวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ

ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภญ. สุธิดา บุญสม

Pharm.D, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ

Pharm.D

อาจารย์

ดร. ภก. อภิรักษ์ ศรีภูธร

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภก. ณัฐ นาเอก

Pharm.D

อาจารย์

ดร. ภญ. ปาจรีย์ มงคล

Pharm.D

อาจารย์

อ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์

Pharm.D

อาจารย์

ดร. ภก. ศิรยุทธ พัฒนาโสภณ

Pharm.D

อาจารย์

อ. ภญ. สุดารัตน์ แพงไตร

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ สถานปฏิบัติการชุมชน

อ. ภก. พิสิษฐ์ หรือสมบูรณ์

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา

อ. ภก. สุกฤษฎ์ กาญจนสุระกิจ

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลแพร่

ดร. ภก. ยุทธนา วงศาลาภ

Pharm.D, BCP

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลน่าน

อ. ภญ. ธนภรณ์ วงศ์นาวา

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

อ. ภก. ธำรง วงษ์ช้าง

Pharm.D, M.Sc

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

อ. ภญ. กุลชลี เดี่ยวเจริญ

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภญ. ชนัดดา วุฒิกุล

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำปาง (ลาศึกษาต่อ)

อ. ภญ. พิรณี แก้วบุตร

Pharm.D

อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการ โรงพยาบาลลำปาง (ลาศึกษาต่อ)

ดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่ง

Pharm.D, Ph.D

อาจารย์

หัวหน้าสายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

รศ. ดร. ภก. นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์

Nuwat Visavarungroj

B.Pharm, Doc. in Pharm.Sci.

รองศาสตราจารย์

รศ. ดร. ภก. ชาลี ทองเรือง

B.Pharm, Ph.D

รองศาสตราจารย์

รศ. ดร. ภญ. นันทกา โกรานา

B.Pharm, Ph.D

รองศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์

B.Pharm, Ms. (Pharmacy), Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภญ. อัจฉรา ปัญโญศักดิ์

B.Pharm, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภญ. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง

B.Pharm, M.Sc. (Pharmacy), Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสง

B.Pharm, M.Sc. (Pharmacy), Doctor of Natural Sciences (Dr.rer.nat.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. แสงระวี สุทธิปริญญานนท์

B.Sc (Chemistry), Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา

Pharm.D, Ph.D

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร. ภญ. พิมพ์ชนก จรุงจิตร

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภญ. อาทิตา ดิจค์สตรา

B.Pharm, Ph.D

อาจารย์

ดร. ภก. ภูวิช ไชยคำวัง

B.Pharm

อาจารย์

ภก. ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์

B.Pharm

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภก. กำชัย แซ่ปัง

B.Pharm

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

นางสาววิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข

B.Sc (Biology), M.Sc

อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล

B.Sc, Ph.D

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ดร. ภก. มธุกร สายนาคำ

B.Pharm, M.Sc, Ph.D

อาจารย์

อ. วีรยา ปรีดาลิขิต

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์

ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย

B.Sc (Microbiology), Ph.D

อาจารย์

อ. ธรรมนูญ รุ่งสังข์

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์

อ. รณิศ เจริญจิตติชัย

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์

อ. จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์

B.Sc (Cosmetic), M.Sc

อาจารย์

ดร.ธีรพิชญ์ เผ่าเพ็ง

วท.ด.(เภสัชศาสตร์)

ภ.บ.(บริบาลเภสัชกรรม) เกียรตินิยมอันดับ 1

อาจารย์

ดร.ภณิกชา วิชยปรีชา

ปร.ด.(เภสัชศาสตร์)

วท.ม.(เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

อาจารย์