นายฐิติพันธ์ ปรีดิณวัฒน์

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ บุญเสริม

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)

รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางไพจิตรา อินสุขิน

วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

รักษาการหัวหน้างานวิชาการ

นางสาวดารุณี วังเสาร์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

รักษาการหัวหน้างานปฏิบัติการ

นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),วท.บ.(เคมี)

รักษาการหัวหน้างานวิจัยและแผน

นางสาวสุรีย์รัตน์ ปิงน้ำโท้ง

ร.ม.(รัฐศาสตร์), ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายไพบูลย์ สมศรี

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐดนัย ใจดุ

ค.บ.(สังคมศึกษา)

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศศิวิมล ฟองตา

บช.บ.(การบัญชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางทัศยาภรณ์ กาตาสาย

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิจิตรศักดิ์ คำดี

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)

บุคคลากร

นางสาวพรรณิภา เครือวัลย์

บธ.บ.(สาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววัชรี คงทอง

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

นักวิชาการศึกษา

นางอัจฉราภรณ์ ภาระจริง

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสาวิตรี ช่างประดิษฐ์

วท.บ.(เคมี)

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐธิดา เมืองมา

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

นางสาววรรณธิกา จันทร์ตา

วท.บ.ชีวเคมี

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)