นางสาวสุรีย์รัตน์ ปิงน้ำโท้ง

ร.ม.(รัฐศาสตร์), ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะเภสัชศาสตร์

นายไพบูลย์ สมศรี

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

นักวิชาการศึกษา

นายฐิติพันธ์ ปรีดิณวัฒน์

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นักวิชาการศึกษา

นายณัฐดนัย ใจดุ

ค.บ.(สังคมศึกษา)

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศศิวิมล ฟองตา

บช.บ.(การบัญชี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางทัศยาภรณ์ กาตาสาย

บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิจิตรศักดิ์ คำดี

บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพจนีย์ กลิ่นบำรุง

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

นักวิชาการศึกษา

นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์

ศศ.บ.(ประวัติศาสตร์)

บุคคลากร

นางไพจิตรา อินสุขิน

วท.ม.(เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม),วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกรรณิการ์ บุญเสริม

บธ.ม.(บริหารธุรกิจ),บธ.บ.(การบริหารธุรกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกนกวรรณ หาญสุข

วท.บ.(สาธารณสุขศาสตร์)

นักวิชาการศึกษา

นายธนโชติ คำติ๊บ

นักวิชาการศึกษา

นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง

วศ.ม.(วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม),วท.บ.(เคมี)

หัวหน้านักวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

นางอัจฉราภรณ์ ภาระจริง

วท.บ.(จุลชีววิทยา)

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวดารุณี วังเสาร์

วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวสาวิตรี ช่างประดิษฐ์

วท.บ.(เคมี)

นักวิทยาศาสตร์

นางสาวณัฐธิดา เมืองมา

นักวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)