Page Title

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารนิสิต

ประกาศเรื่องการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2559

ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ
รายชื่อผู้ได้รับร่มม่วง มพ. จากกิจกรรม Update ข้อมูลในเว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 15 ตุลาคม 2559
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แจ้งให้นิสิตเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ (Big Day)
การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมใจรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นิสิต และบุคลากร ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 สิงหาคม 2559
มหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมพร้อมจัดกิจกรรมห้องเชียร์สร้างสรรค์ปลอดเหล้าและอบายมุข
โครงการเยี่ยมบ้านนิสิตทุนการศึกษา
รายชื่อนิสิตที่ได้ทำการจองและชำระเงินค่าหอพัก ระหว่างวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2559
กองกิจการนิสิต ร่วมกับ ชมรมดนตรีลูกทุ่ง ม.พะเยา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง “ดาวรุ่งลูกทุ่ง ม.พะเยา” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ประกาศรายชื่อนิสิตช่วยงานหอพัก มพ. ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ รายชื่อนิสิตรหัส 57,58 เข้าพักหอพัก มพ. ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวสารรับสมัครงาน