หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) พ.ศ. 2562


ชื่อหลักสูตร(ไทย)หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ)Doctor of Pharmacy Program Pharmaceutical Care
สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
วุฒิ (ไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
วุฒิ (อังกฤษ) Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
จำนวนหน่วยกิต 222 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา 80 คน
การเปิดรับสมัคร

โครงการนักเรียนเรียนดี และ โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (TCAS 1)

โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (TCAS 2)

รับตรงร่วมกัน (TCAS 3)

Admission (TCAS 4)

คุณสมบัติรอบ Admission

รับผู้สมัครที่จบจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางและนานาชาติ

องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเภสัชศาสตร์

GPAX20%

O-NET 30%

GAT10%

PAT 2 40%

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 35,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558


ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science)
วุฒิ (ไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
วุฒิ (อังกฤษ) B.Sc. (Cosmetic Science)
จำนวนหน่วยกิต 130 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
การจัดการศึกษา ระบบทวิภาค
จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา 80 คน
การเปิดรับสมัคร

โครงการนักเรียนเรียนดี (TCAS 1)

โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (TCAS 2)

รับตรงร่วมกัน (TCAS 3)

Admission (TCAS 4)

คุณสมบัติรอบ Admission

รับผู้สมัครที่จบจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางและนานาชาติ

องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มวิทยาศาสตร์

GPAX20%

O-NET 30%

GAT10%

PAT 2 10%

PAT 2 30%

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 28,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร