หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) พ.ศ. 2562


ชื่อหลักสูตร(ไทย) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อหลักสูตร(อังกฤษ) Doctor of Pharmacy Program Pharmaceutical Care
สาขา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
วุฒิ (ไทย) ภ.บ. (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
วุฒิ (อังกฤษ) Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical Care)
จำนวนหน่วยกิต 222 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 6 ปี
จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา 80 คน
การเปิดรับสมัคร

โครงการนักเรียนเรียนดี และ โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (TCAS 1)

โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (TCAS 2)

รับตรงร่วมกัน (TCAS 3)

Admission (TCAS 4)

คุณสมบัติรอบ Admission

รับผู้สมัครที่จบจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางและนานาชาติ

องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มเภสัชศาสตร์

GPAX20%

O-NET 30%

GAT10%

PAT 2 40%

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 35,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2558


ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)
สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (Cosmetic Science)
วุฒิ (ไทย) วท.บ. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)
วุฒิ (อังกฤษ) B.Sc. (Cosmetic Science)
จำนวนหน่วยกิต 130 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา 4 ปี
การจัดการศึกษา ระบบทวิภาค
จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา จำนวนรับนิสิตต่อปีการศึกษา 80 คน
การเปิดรับสมัคร

โครงการนักเรียนเรียนดี (TCAS 1)

โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ (TCAS 2)

รับตรงร่วมกัน (TCAS 3)

Admission (TCAS 4)

คุณสมบัติรอบ Admission

รับผู้สมัครที่จบจากโรงเรียนหลักสูตรแกนกลางและนานาชาติ

องค์ประกอบการคิดคะแนนของกลุ่มวิทยาศาสตร์

GPAX20%

O-NET 30%

GAT10%

PAT 2 10%

PAT 2 30%

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 28,000 บาท

รายละเอียดหลักสูตร