LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188
04

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
05

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
06

รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เภสัชวิทยา 22/11/2564 16:24:02น. 12
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. คณาทิพย์ สิงห์สาย ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เภสัชวิทยา 22/11/2564 16:24:02น. 12 ❖ wichitsak.ko - 2021-11-23 10:07:33
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ภญ. ฐาปนี ใจปินตา ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เภสัชกรรมคลินิก ❖ wichitsak.ko - 2021-11-23 10:06:25
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.ภก.นิวัฒน์ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ ❖ wichitsak.ko - 2021-11-23 10:07:46
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร. ภญ. พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ❖ wichitsak.ko - 2021-11-16 16:34:43
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q1)
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ ดร. ภญ. นภเกตน์ สิงห์คำ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ(Q1) ❖ wichitsak.ko - 2021-11-12 16:29:23

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา