LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188
04

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
05

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
06

รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ในตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง ในตำแหน่ง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ❖ wichitsak.ko - 2023-05-01 09:35:06
 • Image
 • Image
  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น President ของ ISPOR (The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research)
  ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น President ของ ISPOR (The Professional Society for Health Economics and Outcomes Research) ❖ wichitsak.ko - 2023-05-02 09:51:56
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกลักษณ์ วงแวด ในโอกาส โครงการได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เอกลักษณ์ วงแวด ในโอกาส โครงการได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการแผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม ❖ wichitsak.ko - 2023-04-19 11:32:40
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ❖ wichitsak.ko - 2023-04-04 14:18:19

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา


ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

wichitsak.ko - 2023-04-03 16:21:40

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

wichitsak.ko - 2023-03-03 14:09:37

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2023-02-21 11:28:25

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2023-01-27 16:00:33

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

wichitsak.ko - 2022-12-13 16:13:17

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเกษตร จานวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2022-11-01 14:00:40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา

wichitsak.ko - 2022-09-27 15:31:43


จัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา