LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188
04

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
05

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
06

รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • Image
  ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ
  ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ❖ ongart.ma - 2023-01-30 14:27:08
 • Image
  ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ
  ขอแสดงความยินดีแก่บุคลากรและนักวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ ❖ ongart.ma - 2023-01-30 14:25:17
 • Image
  ขอแสดงความยินดี นายกฤตานนท์ แซ่ซ้ง (นิสิต ปริญญาโท สาขานวัตกรรมเภสัชศาสตร์) การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  ขอแสดงความยินดี นายกฤตานนท์ แซ่ซ้ง (นิสิต ปริญญาโท สาขานวัตกรรมเภสัชศาสตร์) การนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ❖ wichitsak.ko - 2023-02-03 22:59:25
 • Image
  ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากผลการดำเนินงานวิจัย โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565
  ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์และนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลจากผลการดำเนินงานวิจัย โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2565 ❖ ongart.ma - 2023-01-27 14:25:26
 • Image
  ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
  ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ❖ ongart.ma - 2022-12-26 14:42:15

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา


ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2023-01-27 16:00:33

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา

wichitsak.ko - 2022-12-13 16:13:17

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ตาแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานเกษตร จานวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2022-11-01 14:00:40

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา

wichitsak.ko - 2022-09-27 15:31:43

คู่มือการใช้ Online Hybrid ClassRoom

wichitsak.ko - 2022-06-23 15:52:39

คู่มือขั้นตอนการใช้งานระบบ i-Classroom I-classroom

wichitsak.ko - 2022-06-17 13:55:06

มาตรการปฏิบัติแบบวิถีใหม่สำหรับบุคลากรและนิสิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

wichitsak.ko - 2022-05-08 09:09:01


จัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา