LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188
04

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆที่น่าสนใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
05

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
06

รางวัลและความภาคภูมิใจ

รางวัลและความภาคภูมิใจ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 • Image
 • Image
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์ เสาแก้ว ในโอกาสเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ❖ wichitsak.ko - 2022-05-02 16:02:33
 • Image
 • Image
  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
  ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ ที่ได้รับ หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร ❖ wichitsak.ko - 2022-05-02 13:53:33
 • Image
  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 15 ราย ที่ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2564
  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 15 ราย ที่ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจําปี 2564 ❖ wichitsak.ko - 2022-04-05 22:43:19

ข่าวประชาสัมพันธ์/ทุนการศึกษา


มาตรการปฏิบัติแบบวิถีใหม่สำหรับบุคลากรและนิสิตในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

wichitsak.ko - 2022-05-08 09:09:01

รายชื่อผู้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นการวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายทางสุขภาพ รุ่นที่ 2

wichitsak.ko - 2022-04-01 09:50:24

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศขยายเวลารับสมัครอาจารย์

wichitsak.ko - 2022-03-08 11:34:41

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ประจำคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จำนวน 1 อัตรา

wichitsak.ko - 2021-12-08 15:53:36

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะเภสัชศาสตร์

wichitsak.ko - 2021-11-22 14:53:39

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะเภสัชศาสตร์

wichitsak.ko - 2021-11-11 13:40:33

ขอแจ้งแนวปฏิบัติ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

wichitsak.ko - 2021-11-10 15:49:57


จัดซื้อจัดจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

winitta.lu - 2022-02-10 13:35:48

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการดำเนินงาน การฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม การฝึกปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล และการส่งเสริมประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2555

winitta.lu - 2022-02-10 13:34:58

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องคุณสมบัติของนิสิตฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2553

winitta.lu - 2022-02-10 13:34:03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวคณะเภสัชศาสตร์

wichitsak.ko - 2021-11-11 13:39:55


วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา