LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ

  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ

  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม

  แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร ตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต

  แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 2565

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต

   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี

  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภาย ในหน่วยงาน

  มาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส คณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน

  การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส 2565

นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

  แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563-2567
  นโยบายการบริหารทรัพยาธรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 2569

การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

  กิจกรรมและการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์

หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล

  เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายวิชาการ และ พนักงานสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2565
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561)
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายประกันสุขภาพกลุ่ม พ.ศ. 2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ. 2562
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2564
   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การพิจาณาเลื่อนเงินเดือน เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนฯ และการขอรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ พ.ศ. 2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากรฯ พ.ศ. 2563
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลารับทุนพัฒนาอาจารย์ฯ พ.ศ. 2559
  ความก้าวหน้าในสายงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยพะเยา
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ. 2559
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งหัวหน้างานฯ พ.ศ. 2562
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ. 2562 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งผู้บริหาร กลุ่มบริหารจัดการ พ.ศ. 2560
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ. พ.ศ. 2563
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ พ.ศ. 2562
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560)
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี

  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2564

แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
  คู่มือ กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนด้านวิชาการ
  แผนป้องกันการทุจริต คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2562 - 2565

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ