LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภเกตน์ สิงห์คำ
ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (3303)
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565

  • 📷 ภาพ: คณะเภสัชศาสตร์ 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko ⏱️ วันที่/เวลา: 2023-04-04 14:18:19