LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)


วันที่ 3 - 4 เมษายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรภายในคณะฯ เข้าร่วมโครงการการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจัดโดยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ การวางแผน การปรับปรุงพัฒนากระบวนการการดำเนินงานและได้ผลลัพธ์ ที่ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565   #คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #SDG4 #SDG17

  • 📷 ภาพ: คณะเภสัชศาสตร์ 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: คณะเภสัชศาสตร์
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko ⏱️ วันที่/เวลา: 2023-04-05 13:25:36