LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่


ในระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ณ โรงแรม Wintree City Resort จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบุคลากรเข้าร่วม รวมทั้งสิ้น 55 คน


โดยกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2566 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุม Convention 2 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- การจัดเรียนการสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ โดย ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ผศ.ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
- การวางแผนการจัดการเรียนการสอน และ
- การจัดการบูรณาการระหว่างรายวิชา โดย ผศ.ดร.ภญ. อารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- วิเคราะห์หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี รองคณบดีวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุม Board room ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- Work shop: การปฏิบัติงานสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ design thinking โดย ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
และ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณบดี และคณาจารย์อาวุโส โดย ดร.ภก.ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน เป็นตัวแทนนำกล่าวคำอวยพร พร้อมมอบน้ำขมิ้นส้มป่อย หลังจากนั้น รองศาสตราจารย์.ดร.ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวให้พรแก่บุคลากร


กิจกรรมอบรมในวันที่สอง วันที่ 25 เมษายน 2566 ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- การบรรยาย เรื่อง แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม คณะเภสัชศาสตร์ โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
- The Right Attitude: บุคลิกภาพ การพูด การสื่อสาร เพื่อการทำงานแบบมืออาชีพ โดย ภก. พิชญาภา บุญธรรม Product Manager แผนก Hospital care-infection control บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
- อบรมเชิงปฏิบัติการ Understand customers & patient’s journey เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านการบริการวิชาการ และ
- อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบริการ (service design: the development of service) โดย ภก. ณภัทร สัตยุตม์ นักจิตบำบัดความคิดพฤติกรรมและนักพฤติกรรมศาสตร์ Nudge Thailand
- การจัดการเรียนรู้: การเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างงานหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดย ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล และ อาจารย์ธรรมนูญ รุ่งสังข์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
- Work shop : พัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ


และกิจกรรมของวันสุดท้าย วันที่ 26 เมษายน 2566 ปิดท้ายด้วยกิจกรรม
- Work shop: พัฒนาศักยภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัย (ต่อ) โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ และ
- นำเสนอ Concept Paper โดยมี ดร. ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน และ รศ.ดร. ชุดา จิตตสุโภ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้มุ่งหวังเพิ่มสมรรถนะบุคลากรภายในคณะเภสัชศาสตร์ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของคณะเภสัชศาสตร์ "องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน"
#คณะเภสัชศาสตร์ #เสริมสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน #มหาวิทยาลัยพะเยา #งานวิจัยและนวัตกรรม #สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ #SDG3 #SDG4 #SDG17

  • 📷 ภาพ: วิจิตรศักดิ์ คำดี 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: วิจิตรศักดิ์ คำดี , วินิตา ลือชัย
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: winitta.lu ⏱️ วันที่/เวลา: 2023-04-28 22:10:51