LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมฝ่ายพยาบาลสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566


      เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมการอบรมฝ่ายพยาบาลสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร. เภสัชกร ภูวิช ไชยคำวัง รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในฝ่ายพยาบาลสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ให้นิสิตมีความเข้าใช้ในหลักการใช้ยา หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรมของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

     ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมการบรรยายในหัวข้อ “หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” โดย พว. อนุรักษ์ ขุนอ้อย ตำแหน่ง พยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน และ พฉพ. ไชยวัฒน์ เรืองจิตต์ ตำแหน่ง พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ สังกัด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และการบรรยายในหัวข้อ “หลักการใช้ยา” โดย อาจารย์ เภสัชกรหญิง สุดารัตน์ แพงไตร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่นิสิต จัดกิจกรรม ณ ห้อง CE07212, CE07213, CE07214 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา


#UPPharmacy #RxCHANGE #RxUP
#SDGs4
#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
#งานคุณภาพนิสิตและบูรณาการพันธกิจกับชุมชน
———————————
วิสัยทัศน์ : “องค์กรที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์สู่สากล โดยชุมชนเป็นฐาน ภายในปี พ.ศ.2570”
———————————
ค่านิยมองค์กร
CHANGE
C:Coaching culture วัฒนธรรมองค์กรแบบสอนงาน
H:Heart Work ใช้ใจที่แน่วแน่ในการทำงาน
A:Agility ความคล่องตัว
N:Networking เครือข่ายความร่วมมือ
G:Good governance มีธรรมาภิบาล
E:Empowerment เสริมพลัง ทุกคนรู้จักหน้าที่ และทำให้ดีที่สุด
———————————
ช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ
Website : http://www.pharmacy.up.ac.th/
twitter : @SUppharmacy
Youtube :
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
E-Mail : up_pharmacy@up.ac.th
Phone : 054-466666 ต่อ 3188

  • 📷 ภาพ: คณะเภสัชศาสตร์ 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: คณะเภสัชศาสตร์
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko ⏱️ วันที่/เวลา: 2023-05-25 12:00:07