LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

คณะเภสัชศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร คณะเภสัชศาสตร์”


ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “สภากาแฟสัญจร คณะเภสัชศาสตร์” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบปะพูดคุย ติดตามผลการดำเนินงาน รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และหารือแนวทางในการบริหารงานร่วมกันกับผู้บริหารคณะฯ โดยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2564 ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารด้วยธรรมาภิบาล และผลการดำเนินงานตาม Super KPI เร่งด่วน ให้แก่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์
#สารสนเทศสื่อสารองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือ
#คณะเภสัชศาสตร์
#มหาวิทยาลัยพะเยา
#SDGs4
#SDGs8
#SDGs10
#SDGs12
#SDGs17

  • 📷 ภาพ: วิจิตรศักดิ์ คำดี 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: วิจิตรศักดิ์ คำดี / นางสาววินิตตา ลือชัย
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko ⏱️ วันที่/เวลา: 2021-12-16 17:57:05