LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทิมา ชูรัศมี
.
ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกโครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
.
ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตใหม่
“หมวดวิชาศึกษาทัวไปสู่กำลังคนพันธุ์ใหม่ทีมีสมรรถนะสูง”
.
ในโครงการ "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา"
.
Website :
www.pharmacy.up.ac.th
.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#Pharmacy #Universityofphayao
#GE

  • 📷 ภาพ: กานตพงศ์ สุวรรณพจน์ 🧑‍💻 ข้อมูล/ข่าว: กานตพงศ์ สุวรรณพจน์
  • ✒️ เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko ⏱️ วันที่/เวลา: 2022-01-12 14:27:15