รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้วผศ. ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมีรศ.ดร.ภญ. ศุภางค์ คนดีผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่ดร. ภก. ภูวิช ไชยคำวังดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่งดร.จักรินทร์ ศรีวิไล