รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้วผศ. ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมีผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้าผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่ผศ. ดร. ภก. ณัฐกรณ์ ใบแสงดร. ภญ. สนธยา สุขยิ่งดร.จักรินทร์ ศรีวิไลอ. ภญ. คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์