สหกิจศึกษา คืออะไร


สหกิจศึกษา (Cooperative Education)คือ การจัดการศึกษาเพื่อให้นิสิตมีประสบกำรณ์ตรงโดยการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการเป็นการเรียนรู้ จากประสบการณ์การทำงานตามหลัก “เรียนจากการทำ” (Learning by Doing) แนวคิดหลักที่ทำให้เกิดรูปแบบของกำรดำเนินงานสหกิจศึกษาประกอบด้วยสองแนวคิดใหญ่ คือ
 1. ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ (Career Development) และการเข้าสู่ระบบการทำงำนของบัณฑิต (Employability) ก่อนสำเร็จการศึกษา

 2. การพัฒนำคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน

วัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

 1. เตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) และเสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน (Employability)

 2. เพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาในรูปแบบที่มีคุณค่าเหนือกว่าการฝึกงาน

 3. เปิดโอกาสให้สถานประกอบการทั้งภาคเอกชน และภาครัฐได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

 4. ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น

 5. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการ และสถาบันอุดมศึกษาผ่านนักศึกษาสหกิจศึกษาและคณาจารย์นิเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางยิ่งขึ้น

ความสำคัญและประโยชน์ของสหกิจศึกษา

      สหกิจศึกษาทวีความสำคัญมากขึ้น มีสถาบันอุดมศึกษา ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ใช้สหกิจศึกษาเป็นแนวการจัดการศึกษาระดับปริญญากว้างขวางขึ้นในเกือบจะทุกสาขาวิชา โดยมีเป้าประสงค์ตรงกัน คือ การเสริมคุณภาพบัณฑิต ผ่านประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ และเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน”

ใครได้ประโยชน์จากสหกิจศึกษา

ประมวลได้จากผลการจัดสหกิจศึกษาในประเทศไทย ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
 1. นักศึกษา

 2. สถาบันอุดมศึกษา

 3. สถานประกอบการ

 4. ผลสัมฤทธิ์ของสหกิจศึกษา ผลประเมินของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า

ตัวอย่างหัวข้อวิจัย


 1. ตัวอย่างหัวข้อวิจัย ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา


 1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร


 1. UP Co op 00 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.พะเยา
 2. Up Co op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 3. Up Co op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา
 4. Up Co op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ
 5. Up Co op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 6. Up Co op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา
 7. Up Co op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 8. UP Co op 06.1 แบบฟอร์มรายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษารายสัปดาห์
 9. UP Co op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
 10. Up Co op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา
 11. Up Co op 09 แบบฟอร์มประเมินรายงานนิสิตสหกิจศึกษา
 12. Up Co op 10 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัะติงานนิสิตสหกิจศึกษา
 13. Up Co op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 14. Up Co op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา
 15. UP Co op 12.1 แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา
 16. Up Co op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น
 17. Up Co op 14 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและโครงงานของนิสิตสหกิจศึกษา
 18. UP Co op 14.1 แบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา