LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

Pharmacy Training Center

ศูนย์ประสานการฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466666 ต่อ 3188
Image

ฝึกปฏิบัติงาน
เภสัชกรรมปฐมภมิ

สำหรับนิสิตที่เรียนจบชั้นปีที่ 3 รายละเอียด
Image

ฝึกปฏิบัติงาน
ภาคบังคับ

สำหรับนิสิตที่เรียนจบชั้นปีที่ 4 รายละเอียด
Image

ฝึกปฏิบัติงาน
บริบาลเภสัชกรรม

สำหรับนิสิตที่เรียนจบชั้นปีที่ 5 รายละเอียด
Image

คู่ความร่วมมือ ในการฝึกปฏิบัติงาน

แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ที่เป็นคู่ความร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์

Image

งานประชุมวิชาการ PPCUP

งานประชุมวิชาการ (Pharmacy Preceptor Co-orperation university of Phayao : PPCUP)

Image

ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานการฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา