LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

Pharmacy Training Center

ศูนย์ประสานการฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร 054-466666 ต่อ 3188
Email: up.pharmacy.training@gmail.com or up_pharmacy_training@up.ac.th