Bootstrap Case
ชื่อ
หน่วยงาน
วันที่
ดาวน์โหลด
การประเมินการใช้ยา
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:30:30
บริการสุขภาพปฐมภูมิ
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:31:05
บริบาลเภสัชกรรมปฏิบัติ
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:31:50
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยติดเชื้อ HIV
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:32:09
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยประคับประคอง
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:32:31
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยรับยาวาฟาร์ริน
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:32:52
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:33:13
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคไต
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:33:34
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:33:52
บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:34:12
บริบาลเภสัชกรรมแพทย์ทางเลือก
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:34:38
บริบาลเภสัชกรรมเภสัชกรรมชุมชน
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:35:06
บริบาลเภสัชกรรมโภชนศาสตร์คลินิก
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:35:52
บริบาลเภสัชกรรมโรคจิตเวช
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:36:17
บริบาลเภสัชกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:36:40
เภสัชกรรมกุมารเวชศาสตร์
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:37:02
เภสัชกรรมจลนศาสตร์คลินิก
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:37:35
เภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:37:58
เภสัชกรรมสารสนเทศทางยา
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:38:18
เภสัชกรรมอายุรศาสตร์
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:38:37
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-10-08 09:38:57
บริบาลเภสัชกรรมควบคุมการบริโภคยาสูบ
หน่วยประสานงานฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรม
2016-11-16 14:22:55