วิสัยทัศน์


มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ และคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ควบคู่ไปกับความมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน

พันธกิจ


  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพมีความรู้คุณธรรมจริยธรรมทักษะทางปัญญาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
  2. ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
  3. ส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งการพัฒนาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมด้านสุขภาพสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
  5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทั้ง 4 ด้านได้แก่ ทรัพยากรบุคคลทรัพยากรการเงินทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรด้านสารสนเทศภายใต้ความร่วมมือและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุด

วงล้อกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์


แผนยุทธศาสตร์


แผนกลยุทธ์คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2567