LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567
  แผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเภสัชศาสตร์
  แผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี2564
  โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564

แผนยุทธศาสตร์ / แผนกลยุทธ์

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570
  แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2565 - 2569
  แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ ปี 2564-2570
  แผนกลยุทธ์ 2563-2567

แผนการควบคุมความเสี่ยง

  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ 2566
  แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงาน

  รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานตาม ตามแผนปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
  รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)
  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการในแผนปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)
  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน

รายงานการเงิน

  รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2566
  รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
  รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนเมษายน 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2565
  รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564
  รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566
  แบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะเภสัชศาสตร์
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564