LOGIN
"วิชาชีพเชี่ยวชาญ วิชาการโดดเด่น เน้นคุณธรรม มุ่งพัฒนาชุมชน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Image TH 054-466-666 ต่อ 3188

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน

คณะเภสัชศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ และได้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นายธีรวุฒิ โต๊ะไธสง

2. กำหนดการวันสอบ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 (PHAR 1104) คณะเภสัชศาสตร์

การสอบข้อเขียน เวลา 08.30 – 9.00 น. ลงทะเบียน เวลา 09.00 -12.00 น. สอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

  • การดาวน์โหลดจะเริ่มในไม่ช้า. หากไม่เริ่ม, คลิก ดาวน์โหลด
  • เพิ่มข่าวโดย: wichitsak.ko วันที่/เวลา: 2023-03-03 14:09:37