บริการนิสิต และผู้ใช้บริการ


ระบบติดตามพัสดุ | หน่วยงานที่ดูแล : กองกลางสัชกรรม
ระบบสมัครงาน | หน่วยงานที่ดูแล : กองการเจ้าหน้าที่
ระบบแจ้งซ้อมหอพัก | หน่วยงานที่ดูแล : กองกิจการนิสิต
ระบบสมัครขอรับทุนการศึกษา | หน่วยงานที่ดูแล : กองกิจการนิสิต
ระบบ E-budget | หน่วยงานที่ดูแล : กองคลัง
ระบบตรวจสอบใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา(สำหรับหน่วยงานต้นสังกัด) | หน่วยงานที่ดูแล : กองคลัง
ระบบพิมพ์ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา | หน่วยงานที่ดูแล : กองคลัง
ระบบสหกิจศึกษา | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริการการศึกษา
ระบบรับเข้าศึกษา | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริการการศึกษา
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริการการศึกษา
ระบบจัดการสารสนเทศบัณฑิตศึกษา | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริการการศึกษา
ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริการการศึกษา
ระบบบริการการศึกษา | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริการการศึกษา
ระบบบริหารงานวิจัย | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริหารงานวิจัย
ระบบ BUS TRANSIT | หน่วยงานที่ดูแล : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบบริการประกาศของหาย | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบสืบค้นหนังสือภายนอก | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบสืบค้นหนังสืออัตโนมัติ | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบบริการ BOOks request | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบบริการช่องทางตรวจสอบค่าปรับ | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบจองห้องนักวิจัย online | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
ระบบจองห้อง study room | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
UP LMS | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริการบุคคลภายใน


ระบบ UP-DMS | หน่วยงานที่ดูแล : กองกลาง
ระบบการลาออนไลน์ | หน่วยงานที่ดูแล : กองกลางเจ้าหน้าที่
ติดตามเอกสารการเงิน | หน่วยงานที่ดูแล : กองคลัง
eSalary (ระบบบริหารจัดการเงินเดือน) | หน่วยงานที่ดูแล : กองคลัง
eReceipt | หน่วยงานที่ดูแล : กองคลัง
UP QA | หน่วยงานที่ดูแล : กองบริหารงานวิจัย
ระบบ UP ITA | หน่วยงานที่ดูแล : กองแผนงาน
ระบบ e budget | หน่วยงานที่ดูแล : กองแผนงาน
ระบบแจ้งปัญหา (กองอาคารฯ) | หน่วยงานที่ดูแล : กองอาคารสถานที่
แจ้งซ่อม (กองอาคารฯ) | หน่วยงานที่ดูแล : กองอาคารสถานที่
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากร | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
UP TICKET ระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
UP OneDrive | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
UP Office 365 | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
UP Mail | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บริการบุคคลภายนอก


UP TICKET ระบบอนุญาตเข้าในมหาวิทยาลัย | หน่วยงานที่ดูแล : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร