คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3188

โทรสาร 054-466690

อีเมล์ up.pharmacy@up.ac.th